Back

Versterking van het Maatschappelijk Middenveld: Een Hoeksteen van Marta Barandiy’s Visie voor Europa

In het hart van Marta Barandiy’s campagne voor een zetel in het Europees Parlement ligt een diepgaand geloof in de transformerende kracht van het maatschappelijk middenveld. Marta ziet een Europa voor zich waar de stemmen van gewone burgers niet alleen worden gehoord, maar ook bepalend zijn bij het vormgeven van het beleid dat hun leven beheerst. Deze toewijding aan het versterken van de stem van het volk door participatieve democratie vormt het fundament van haar platform. Het is een moderne, inclusieve benadering van beleidsvorming die het belang van directe betrokkenheid bij het electoraat benadrukt, erkennend de essentiële rol die niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) in dit proces spelen.

Ondersteuning van NGO’s: Financiële en Infrastructurele Instrumenten

Marta betoogt dat NGO’s, vooral die met een aanzienlijke impact op de samenleving en toegevoegde waarde, robuuste steun van de Europese Unie verdienen. Deze ondersteuning omvat financiële instrumenten en infrastructurele middelen om hun actieve betrokkenheid bij het beleidsvormingsproces op nationaal, Europees en internationaal niveau te waarborgen. In tegenstelling tot de sporadische steun van publieke fondsenwerving of sponsors, pleit Marta voor een gestructureerd ondersteuningssysteem door de EU, afhankelijk van het voldoen van NGO’s aan specifieke impactvolle criteria.

Een Blauwdruk voor NGO-versterking

Het voorgestelde kader voor het versterken van NGO’s omvat het bieden van essentiële bronnen zoals financiering voor personeel en kantoorruimtes. Deze middelen kunnen direct in monetaire vorm worden toegewezen of door het aanbieden van fysieke ruimtes voor operatie. Om het selectieproces voor dergelijke ondersteuning te democratiseren, stelt Marta voor om een stemmechanisme te incorporeren. Dit democratische proces zou kunnen worden vergemakkelijkt door bestaande instellingen zoals het Europees Economisch en Sociaal Comité, dat al als doel heeft het Europese maatschappelijk middenveld te versterken.

Zorgen voor Eerlijke Vergoeding voor NGO-werk

Een kritiek punt dat Marta aanpakt, is de financiële strijd waarmee NGO’s worden geconfronteerd, met name bij het compenseren van hun personeel. Ondanks het winnen van door de EU of overheidsinstanties gefinancierde projecten, dekken deze vaak de personeelskosten niet adequaat. Het werk, dat voornamelijk door vrijwilligers wordt verricht, is onschatbaar, maar de compensatie weerspiegelt dit niet. Marta’s benadering pleit voor een eerlijke beloning voor degenen die hun inspanningen wijden aan NGO-werk, zodat de impact van deze organisaties op de samenleving terecht wordt erkend en beloond.

De Democratische, Efficiënte en Diverse Samenleving

Marta Barandiy’s inzet voor de ondersteuning van NGO’s is meer dan een beleidsvoorstel; het is een visie op een democratisch Europa dat rijk is aan diversiteit en efficiëntie. Door ervoor te zorgen dat NGO’s de nodige middelen hebben om effectief te functioneren, gelooft Marta dat de EU een inclusievere samenleving kan bevorderen waar elke stem telt en elke bijdrage wordt gewaardeerd. Haar aanpak benadrukt de cruciale rol van NGO’s bij het pleiten voor sociale verandering, het beschermen van mensenrechten en het verbeteren van democratisch bestuur.

Nawoord

Marta Barandiy’s campagne is een duidelijke oproep voor een hernieuwde focus op het maatschappelijk middenveld als hoeksteen van de Europese democratie. Haar voorstellen zijn erop gericht niet alleen NGO’s te versterken, maar ook om het Europese project te verjongen met nieuwe ideeën en perspectieven van onderaf. Door een levendig maatschappelijk middenveld te bevorderen, ziet Marta een Europa voor zich dat responsiever, veerkrachtiger en meer afgestemd is op de behoeften en aspiraties van haar burgers. In Marta’s Europa begint empowerment met het erkennen en ondersteunen van het onvermoeibare werk van NGO’s, zodat ze op een betekenisvolle manier kunnen bijdragen aan het sociaal-politieke landschap van het continent.

Marta VOOR Europa:

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies