Back

Marta VOOR Europa’s 12 Punten

In een tijd van aanzienlijke uitdagingen en veranderingen op het Europese continent zijn nieuwe perspectieven van cruciaal belang voor het vormgeven van responsief en toekomstgericht beleid. Marta Barandiy, een dynamische nieuwkomer in de politieke arena, biedt een principiële aanpak voor het aanpakken van enkele van Europa’s meest urgente problemen.

Haar visie voor Europa is samengevat in een 12-puntenplan dat tot doel heeft de Europese integratie te versterken, democratisch bestuur te verbeteren en duurzame ontwikkeling te bevorderen.

Marta’s 12 punten voor Europa zijn niet alleen beleidsvoorstellen; ze vormen een manifest voor verandering dat haar diepe toewijding aan Europese waarden weerspiegelt en haar vastberadenheid om een positieve invloed uit te oefenen op de toekomst. Elk punt in haar plan is ontworpen om specifieke uitdagingen aan te pakken met praktische oplossingen, waarbij meer eenheid, veiligheid en welvaart voor alle Europese burgers wordt bevorderd.

Met de presentatie van deze 12 punten wil Marta in contact komen met belanghebbenden op alle niveaus—van lokale gemeenschappen tot Europese instellingen—om robuuste dialogen te starten en gezamenlijke inspanningen te bevorderen. Haar aanpak is inclusief en participatief en streeft ernaar de gezamenlijke krachten van Europese naties te benutten om de complexiteit van de hedendaagse mondiale politiek het hoofd te bieden. Hier presenteren we Marta’s visionaire plan, dat haar rol als katalysator voor progressieve verandering in een snel veranderend Europees landschap benadrukt.

1. Sterkere Defensie en Veiligheid in Europa

Marta is voorstander van het versterken van de defensiecapaciteiten van de EU om vrede en veiligheid te garanderen, met nadruk op voorbereiding en strategische vooruitziendheid in plaats van alleen reactieve maatregelen.

2. Pragmatisch Immigratiebeleid

Hoewel ze immigratie steunt, staat Marta erop dat deze in lijn is met Europese waarden, met een focus op integratie en wederzijds respect om sociale cohesie te waarborgen.

3. Economische Empowerment door Ondersteuning van Ondernemers

Marta pleit ervoor om ondernemers dezelfde rechten te geven als werknemers, met als doel een rechtvaardiger klimaat te creëren voor oprichters van bedrijven.

4. Belasting- en Subsidiehervorming

Marta steunt het minimaliseren van de belastingen en het vervangen van de subsidieafhankelijkheid door een flexibel belastingstelsel. Bovendien stelt ze belastinghervormingen voor die economische groei stimuleren zonder de belastingbetalers te belasten.

5. Doordachte Groene Transitie

Marta promoot een zorgvuldig geplande groene transitie, waarbij er wordt samengewerkt met andere landen, om Europese en Belgische bedrijven te beschermen tegen negatieve effecten.

6. Stroomlijning van EU-instellingen

Zij is voorstander van het minimaliseren van de EU-structuren, en pleit voor slankere, efficiëntere overheidsorganen die zich alleen richten op essentiële functies om ze effectiever en minder kostbaar te maken.

7. Vermindering van Bureaucratie

Marta gelooft in het minimaliseren en digitaliseren van de EU-bureaucratische procedures en documentstromen, en pleit voor een systeem en technologische platforms die beter voldoen aan de behoeften van Europese burgers.

8. Directe en Participatieve Democratie

Marta zet zich in voor het versterken van de directe en participatieve democratie binnen de EU door het gebruik van burgervergaderingen, referenda, consultatief onderzoek en online platforms uit te breiden, waardoor EU-burgers actief kunnen deelnemen aan het wetgevingsproces.

9. Milieubeleid en Klimaatactie

Toegewijd aan milieuduurzaamheid, ondersteunt Marta beleid dat klimaatverandering bestrijdt en hernieuwbare energie bevordert, ervoor zorgend dat deze initiatieven de lokale economie niet schaden.

10. Bevordering van Mensenrechten en Rechtsstaat

Toegewijd aan het beschermen van mensenrechten en de Rechtsstaat, beschouwt Marta deze als fundamenteel voor het handhaven van democratie en gerechtigheid in de EU.

11. Versterkte Betrokkenheid van het Maatschappelijk Middenveld

Marta erkent het belang van maatschappelijke betrokkenheid en wil het maatschappelijk middenveld sterker maken door het directer te betrekken bij het democratische proces, waardoor de EU responsiever en transparanter wordt.

12. Grensoverschrijdende Zakelijke Uitwisselingsprogramma's

Marta ondersteunt initiatieven die het begrip en de samenwerking tussen bedrijven en organisaties van Oost- en West-Europa verbeteren, wat haar dubbele achtergrond en ervaring weerspiegelt.

By using this website you agree with Cookies and Privacy Policies. Read the Policies